pit-boss.accessories-01

Vật tư bơm màng ARO dòng Pit boss

Mô tả sản phẩm

Vật tư bơm màng ARO dòng Pit boss

pit-boss.accessories-01
[A] Vật tư thay thế
Vật tư bơm màng Pit boss 1.5″; Mã hiệu 66M150-1EB-C

– Màng bơm bằng Santoprene, mã 94615-A  (số lượng 2 cái/ 1 bơm)
– Bệ đỡ bằng Nhôm, mã 97069 (số lượng 4 cái/ 1 bơm)
– Quả bóng bằng Santoprene, mã 97110-A (số lượng 4 quả/ 1 bơm)
Vật tư bơm màng Pit boss 2″; Mã hiệu 66M250-1EB-C
– Màng bơm bằng Santoprene, mã 96391-A (số lượng 2 cái/ 1 bơm)
– Bệ đỡ bằng Nhôm, mã 97068 (số lượng 4 cái/ 1 bơm)
– Quả bóng bằng Santoprene, mã 95826-A (số lượng 4 quả/ 1 bơm)
Vật tư bơm màng Pit boss 3″; Mã hiệu 66M300-1EB-C
– Màng bơm bằng Santoprene, mã 96475-A (số lượng 2 cái/ 1 bơm)
– Bệ đỡ bằng Nhôm, mã 97067 (số lượng 4 cái/ 1 bơm)
– Quả bóng bằng Santoprene, mã 93358-A (số lượng 4 quả/ 1 bơm).
[B] Sơ đồ thay thế phụ kiện bơm Pit Boss 1.5″
66M150-1EB-C.drw1-01

[C] Sơ đồ thay thế phụ kiện bơm Pit Boss 2″

pitboss 2''

[D] Sơ đồ thay thế phụ kiện bơm Pit Boss 3″

pitboss3''