end-stroke-sensor-01

Cảm biến đếm chu kỳ

Mô tả sản phẩm

Cảm biến đếm chu kỳ

end-stroke-sensor-01

Được sử dụng để:

-Theo dõi tốc độ chu kỳ để bảo trì

-Xác định khối lượng được vận chuyển qua bơm phụ vụ công tác trộn hỗn hợp môi chất, định lượng theo mẻ.

End-of-Stroke-cycle-sensor-01