PDA-Diaphragm-Accessories2-01

Vật tư bơm màng chuẩn PDA

Vật tư bơm màng chuẩn FDA
Hãng sản xuất: ARO – Mỹ

A/ Phụ kiện cho dòng bơm màng chuẩn PDA mã hiệu: SD10X, SD20X
[1] Vật tư dòng bơm SD10S 
– Mã: 637493-XX (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm SD10S)
– Mã: 637495 (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần khí của bơm SD10S)
– Mã: 637496 (Khối van chia khí)
[2] Vật tư dòng bơm SD10R
– Mã: 637493-XX (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm SD10S)
– Mã: 637495 (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần khí của bơm SD10S)
– Mã: 637496-1 (Khối van chia khí)
[3] Vật tư dòng bơm SD20S
– Mã: 637494-XX (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm SD10S)
– Mã: 637497 (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần khí của bơm SD10S)
– Mã: 637498 (Khối van chia khí)
[4] Vật tư dòng bơm SD20R
– Mã: 637494-XX (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm SD10S)
– Mã: 637497-1 (Bộ KIT thay thế sửa chữa phần khí của bơm SD10S)
– Mã: 637498-1 (Khối van chia khí)
B/ Phụ kiện cho dòng bơm màng chuẩn PDA mã hiệu: PM05; PM10; PM15; PM20; PM30.
[1] Vật tư dòng bơm PM05X
– Mã: 637427-XX Vật tư thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm
– Mã: 637428 Vật tư thay thế sửa chữa phần khí của bơm
[2] Vật tư dòng bơm PM10X
– Mã: 637401-XX Vật tư thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm
– Mã: 637397 Vật tư thay thế sửa chữa phần khí của bơm
[3] Vật tư dòng bơm PM15X
– Mã: 637375-XX Vật tư thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm
– Mã: 637389 Vật tư thay thế sửa chữa phần khí của bơm
[4] Vật tư dòng bơm PM20X
– Mã: 637309-XX Vật tư thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm
– Mã: 637421 Vật tư thay thế sửa chữa phần khí của bơm
[5] Vật tư dòng bơm PM30X
– Mã: 637303-XX Vật tư thay thế sửa chữa phần lỏng của bơm
– Mã: 637389 Vật tư thay thế sửa chữa phần khí của bơm
C/ Các bộ phận thay thế thường xuyên (mua lẻ)
– Màng bơm
– Bóng của bơm
– Bệ đỡ
– Van chia khí
– Gioăng, phớt, chốt, …